Asociacijos įstatai

1. Bendroji dalis 

1.1. Nacionalinė verslo administratorių asociacija (toliau tekste – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fizinius bei įvairių verslo krypčių (gamybos, paslaugų-aptarnavimo sferos, švietimo, finansinės-kreditų sistemos institucijų) juridinius asmenis vienijantis, viešasis juridinis asmuo.
1.2. Teisinė forma – asociacija.
Asociacija steigiama, veikia, reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų ir šių Įstatų nustatyta tvarka.
1.3. Asociacija turi savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose, antspaudą su savo pavadinimu ir simbolika.
1.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
1.5. Pagal savo prievoles Asociacija atsako savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių įsipareigojimus, lygiai kaip ir jos nariai neatsako už Asociacijos įsipareigojimus.
1.6. Koordinuodama narių veiklą, teikdama pasiūlymus teisės aktų projektams verslo administravimo praktikos klausimais, dalyvaudama problemų, susijusių su Asociacijos Įstatuose numatytomis funkcijomis ir uždaviniais, svarstyme bei atitinkamų priemonių realizavime, Asociacija atstovauja narių teises, gina jų interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse institucijose.
1.7.  Asociacija gali steigti Asociacijos filialus ir (ar) atstovybes Lietuvoje ir užsienyje.
1.8.  Asociacija įstatų nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams.
1.9. Asociacija neturi teisės skleisti iš jos nario gautą konfidencialią informaciją be Asociacijos nario sutikimo, išskyrus kai toks atskleidimas yra privalomas pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.10.  Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę atskaitomybę valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.11.  Asociacija gali turėti ir kitokias, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme neišvardintas ir šiuose Įstatuose nepaminėtas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
1.12.  Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba – Nacionalinė verslo administratorių asociacija. Asociacijos pavadinimas anglų kalba – National Association of Business Administrators.
1.13.  Asociacijos buveinė yra: Gedimino pr. 28/2-405, LT-01104 Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.14.  Asociacijos ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.15.  Asociacija įkurta neribotam laikui.
2. Asociacijos tikslai, sritys ir rūšys
2.1.  Asociacijos tikslai yra:
2.1.1.  atstovauti verslo administratorių teises, ginti jų interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse institucijose;
2.1.2.  siekti teisės aktų, reglamentuojančių finansinius, teisinius verslo administravimo veiklos aspektus, tarpusavio harmonizavimo bei jų atitikimo ūkio subjektų ekonominių, teisinių santykių lygiui, techninio progreso reikalavimams;
2.1.3.  koordinuoti ir palaikyti verslo administratorių bei jų veiklą įtakojančių institucijų bendradarbiavimą;
2.1.4.  siekti verslo administravimo praktikos socialinės – ekonominės pažangos;
2.2. Įgyvendindama šiuos tikslus, Asociacija:
2.2.1.  atskirų narių, tematinių darbo grupių, nuolatinių komisijų teikimu sistemina informaciją apie verslo administravimo praktiką ir su tuo susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų raidą, apibendrina ir teikia Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms institucijoms pasiūlymus šių teisės aktų tobulinimo bei jų taikymo praktikoje klausimais;
2.2.2.  teikia metodinę-praktinę pagalbą administratoriams, su įmonių nemokumu susidūrusioms ar tai nagrinėjančioms institucijoms, sprendžiant įmonių įsipareigojimų vykdymo bei kreditorių reikalavimų, jų teisių ir interesų gynimo problemas;
2.2.3.  dalyvauja atliekant įmonių finansinės padėties stabilizavimo, jų veiklos vystymo, verslo pertvarkymo, reorganizavimo, restruktūrizavimo, inovacinių projektų ekspertizę, įvertinimą;
2.2.4.  narių teikimu, turint jų įgaliojimus ar remiantis Asociacijos organų sprendimais, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja narių interesus, gina jų teises verslo administravimo ir su tuo susijusiais klausimais;
2.2.5.  bendradarbiauja su verslo administravimo interesų aplinkoje veikiančiomis (darbo, kapitalo rinkos sąlygų teisės aktus rengiančiomis, turto, verslo ekonomikos-finansų analizės ir vertinimo paslaugas teikiančiomis, darbo resursų bei jų socialines problemas nagrinėjančiomis) Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis;
2.2.6.  organizuoja priemones verslo administratorių kvalifikacijos kėlimui, jų profesiniam tobulinimui verslo vadybos, ekonomikos-finansų, teisės aspektais;
2.2.7.  bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis institucijomis Lietuvos ūkio ir atskirų verslo šakų restruktūrizavimo, investicijų programų formavimo, jų realizavimo klausimais;
2.2.8.  propaguoja pažangų verslo vadybos patyrimą, vykdo mokslo, kultūros institucijose švietėjišką veiklą, teikia metodinę pagalbą organizacijoms ruošiančioms šio pobūdžio specialistus;
2.2.9.  remia informacines ir kitas priemones nušviečiančias verslo administravimo teoriją ir praktiką bei kuriančias tokio pobūdžio veiklos įvaizdį.
 
3. Asociacijos narių teisės ir pareigos
3.1.  Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos bei kitų valstybių veiksnūs pilnamečiai fiziniai ir juridiniai asmenys.
Asociacijos narys turi teisę:
3.1.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.1.2. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
3.1.3. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.1.4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami.
 Asociacijos nariai privalo pripažinti bei vykdyti Asociacijos Įstatų reikalavimus, taip pat ir mokėti nario mokestį nustatyta tvarka ir terminais. Fizinis ar juridinis asmuo, kurio veikla ar interesai neatitinka Asociacijos tikslų ar atliekamų funkcijų, uždavinių, gali būti pašalintas.
3.2.  Asociacijoje turi būti visų jos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
3.3.  Narys turi teisę ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo ir Asociacijos Prezidiumo nutarimus bei Asociacijos administracijos veiksmus.
3.4.  Jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę remiantis Lietuvos įstatymais ginti juos teismine tvarka.
3.5.  Narys be Asociacijos sutikimo neturi teisės paskleisti konfidencialios informacijos susijusios su Asociacijos ir atskirų jos narių veikla, išskyrus kai tokia informacija privalo būti paviešinta pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
4. Narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos
4.1.  Nariais priimama raštu pareiškiant norą, kartu patvirtinant, kad yra susipažinta su Asociacijos įstatais bei prisiimant įsipareigojimą jų laikytis. Asociacijos nariu tampama jos Prezidiumo sprendimu ir tik sumokėjus stojamąjį įnašą ir pirmąjį nario mokestį. Nepatenkinus prašymo dėl priėmimo, apie tai pranešama pareiškėjui.
4.2.  Asociacijos nariai išstoja iš Asociacijos raštu pateikę pranešimą apie tai. Remiantis tuo, Asociacijos Prezidiumas ne vėliau kaip per 2 mėnesius priima nutartį nario išstojimo klausimu.
4.3.  Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu nevykdo šiuose Įstatuose numatytų įsipareigojimų, tarp jų, nemoka nario mokesčio, kliudo siekti Asociacijos tikslų ir uždavinių. Sprendimą apie pašalinimą priima Asociacijos Prezidiumas.
4.4.  Asociacijos nariai, pašalinti ar išstoję iš jos, neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, stojamuosius įnašus, nario mokesčius ir tikslinius įnašus.
5. Asociacijos valdymas
 
5.1.  Asociacijos organai yra:
5.1.1.  Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas;
5.1.2.  Asociacijos Prezidiumas – kolegialus valdymo organas;
5.1.3.  Asociacijos Direktorius – vienasmenis valdymo organas.

Kaip vertintumėte šį straipsnį?

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Balsų skaičius: 0

Įvertinimų dar nėra. Būkite pirmas!

Susiję Įrašai

Naujienos
Taip Pat Skaitykite